Kalejdoskop kultur w wielokulturowym Wrocławiu

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 
 

Aktualności

Picture of Administrator Administrator
Wiadomość 1
by Administrator Administrator - Friday, 7 February 2014, 09:03 PM
 

Drodzy Państwo, Witamy w portalu edukacyjnym Związku Karaimów Polskich w RP poświęconym mniejszościom narodowym i etnicznym na Dolnym Śląsku. Jeżeli jesteście zainteresowani edukacją międzykulturową i chcecie poznać zarówno historię, jak i współczesność przedstawicieli mniejszości zamieszkujących na tym terenie – zapraszamy do zapoznania się z treściami prezentowanymi na naszej witrynie. Wszystkim zainteresowanym oferujemy 10 kursów zawierających interesujące teksty o mniejszościach narodowych i etnicznych, scenariusze zajęć poświęcone tej tematyce, a także unikatowe zdjęcia, skany dokumentów archiwalnych oraz prezentacje multimedialne. Materiały zostały pogrupowane w 10 bloków tematycznych poświęconych poszczególnym mniejszościom: Czechom, Karaimom, Łemkom, Niemcom, Ormianom, Romom, Tatarom, Ukraińcom i Żydom oraz grupom cudzoziemców od lat zamieszkującym na Dolnym Śląsku – Grekom i Macedończykom.Available Courses


 • dr Małgorzata Michalska

  Tekst dotyczy szeroko rozumianych związków Śląska z Czechami i licznych śladów czeskich w kulturze tego regionu, które do dziś można obserwować. Na terenie Dolnego Śląska wyróżniamy kilka enklaw, które były zamieszkane przez ludność pochodzenia czeskiego: ziemię kłodzką – tzw. czeski zakątek, Karpacz i okolice, Ziębice oraz Strzelin i kilka podstrzelińskich wsi. Potomkowie Czechów, mieszkający dziś na Dolnym Śląsku, to przede wszystkim członkowie Kościoła ewangelicko-reformowanego. Skupiają się oni w dwóch parafiach: w Strzelinie i w Pstrążnej (dziś część Kudowy-Zdroju).
 • dr Mariusz Pawelec

  Autor tekstu przedstawia dzieje Karaimów – najmniej licznej mniejszości etnicznej w Polsce, zamieszkującej także w regionie dolnośląskim. Omawia historię ludności karaimskiej wywodzącej się z Kresów Wschodnich, gdzie tworzyła wspólnoty m.in. w Trokach, Łucku i Haliczu, której część po 1945 roku w ramach tzw. repatriacji przeniosła się na tereny zachodniej i północnej Polski. Autor zwraca uwagę na ważną rolę Dolnego Śląska w powojennych dziejach tej mniejszości – opisuje życie religijne Karaimów, ich działalność kulturalną, specyfikę obyczajów, kwestie językowe. Przestawia także działalność Karaimskiego Związku Religijnego oraz Związku Karaimów Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Romana Obrocka

  Artykuł autorstwa jednej z liderek mniejszości ormiańskiej na Dolnym Śląsku zawiera krótkie wprowadzenie do historii Ormian w Polsce, a następnie autorka koncentruje się na dziejach Ormian w regionie dolnośląskim – w kontekście historycznym i współczesnym. Autorka omawia genezę osiedlenia się tej społeczności w regionie, a także charakteryzuje społeczność Ormian obecnie zamieszkujących na Dolnym Śląsku (przede wszystkim we Wrocławiu, Oławie i Obornikach Śląskich). Ponadto w tekście znajduje się omówienie działalności organizacji ormiańskich, życia religijnego i kulturalnego tej społeczności, a także dziedzictwa ormiańskiego zachowanego na Dolnym Śląsku.

 • dr Irena Kurasz

  Artykuł ukazuje powojenne losy Niemców na Dolnym Śląsku, grupy ludności pozostawionej decyzją władz w tym regionie, podczas masowych wysiedleń Niemców z Polski w latach 1945–1948. Autorka przedstawia próby adaptacji Niemców do życia w nowych dla siebie warunkach, na obszarze nowego państwa, dominacji obcego języka i kultury narodowej, a także systemu politycznego. W artykule zilustrowano wpływ zmian politycznych na codzienne funkcjonowanie Niemców, powstanie szkolnictwa niemieckiego, rozwoju amatorskiej działalności kulturalnej, niemieckiej prasy, a także utworzenie pierwszej organizacji Niemców w okresie PRL. Zarysowana została także aktualna struktura organizacyjna tej mniejszości narodowej oraz ramy jej działalności społeczno-kulturalnej.

 • Jerzy Starzyński

  Artykuł jednego z liderów mniejszości łemkowskiej na Dolnym Śląsku przedstawia aktualną sytuację i perspektywy rozwoju Łemków w tym regionie. Autor przedstawia informacje dotyczące liczebności i rozmieszczenia Łemków na terenie województwa (zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym), omawia działalność łemkowskich organizacji społeczno-kulturalnych, a także rolę Cerkwi Greckokatolickiej i Prawosławnej w umacnianiu tożsamości etnicznej Łemków.
 • prof. dr hab. Bohdan Halczak

  W artykule została zaprezentowana historia społeczności ukraińskiej na Dolnym Śląsku – regionie licznie zamieszkałym przez Ukraińców i od lat stanowiącym silny ośrodek działalności tej mniejszości narodowej. Autor przedstawia genezę osiedlenia się Ukraińców na Dolnym Śląsku (akcja „Wisła”), ich liczebność i rozmieszczenie, a także życie instytucjonalne i religijne (w tym szczególną rolę Cerkwi greckokatolickiej). Na szczególną uwagę zasługuje omówienie szkolnictwa ukraińskiego i roli, jaką odegrało w podtrzymaniu ukraińskiej tożsamości narodowej IV Liceum Ogólnokształcące w Legnicy (obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza).
 • This course allows guest users to enter  
  Izabela Kubasiewicz

  Artykuł omawia problematykę uchodźców z greckiej wojny domowej na Dolnym Śląsku (Greków i Macedończyków). Składa się z kilku części: danych statystycznych, osadnictwa uchodźców z Grecji na Dolnym Śląsku, życia religijnego, oświaty i wychowania, działalności organizacji greckich oraz życia kulturalnego.
 • Tamara Włodarczyk

  Artykuł przedstawia historię społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku od 1945 roku do czasów współczesnych. Autorka omawia genezę osiedlenia się Żydów na tym terenie, działalność organizacji żydowskich (świeckich i religijnych), a także emigracje żydowskie, które wpłynęły na zmniejszenie się liczby Żydów na Dolnym Śląsku. Zwraca uwagę także na reaktywację życia żydowskiego, która nastąpiła w Polsce po 1989 roku, zarówno w życiu religijnym, jak i świeckim. Dodatkowo porusza problem dziedzictwa żydowskiego na Dolnym Śląsku.
 • Musa Czachorowski

  Tekst prezentuje dzieje polskich Tatarów w kontekście historycznym (od najdawniejszych czasów do współczesności). Autor omawia działalność organizacji tatarskich i muzułmańskich po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem obecności Tatarów na Dolnym Śląsku. W tekście zostało przedstawione życie religijne Tatarów, ich działalność kulturalna i tradycje kulinarne, a także aktywność liderów społeczności tatarskiej w Polsce.

 
 
Skip Calendar
 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 Today Friday, 12 August 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31